Tiếp nhận những kiến thức mình nhận được bằng một cái đầu tỉnh táo